Hvorfor skal biblioteket beskæftige sig med leg?

Legekultur bør være en central del af bibliotekets indhold og formidling i forhold til børn og forældre.
Det er svært at undgå leg i en åben kulturinstitution, hvor børn færdes. Derfor har der altid været leg i folkebibliotekerne, men det har været et lidt tilfældigt element i biblioteksrummet. I bibliotekernes legeteker har man arbejdet professionelt med anskaffelse og formidling af legemedier,men her opfattes leg som et pædagogisk redskab, målrettet børn med særlige behov. I projektet har vi arbejdet ud fra anbefalingen fra rapporten om Fremtidens Biblioteksbetjening af børn:
…udvalget anbefaler, at bibliotekerne arbejder med leg som en værdifuld aktivitet og gør legekultur til en central del af indholdet og formidlingen i forhold til børn og deres forældre
(Fremtidens Biblioteksbetjening af børn (2008), side 54).

Målet er, at leg optræder som en selvstændig aktivitet med egne mål og metoder. Denne tankegang står i kontrast til den tanke, som i mange år har været en central del i det dannelsesprojekt, der har fundet sted på biblioteket som institution, nemlig at læring med fordel kan leges ind. Når der tales om leg i dette projekt handler det derimod om leg for legens egen skyld – leg, der bærer sit formål i sig selv.

Leg er kultur
I vidensamfundet er bibliotekernes kerneopgave i forhold til at støtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet vigtigere end nogensinde før, fordi samfundets værdiskabelse i stigende grad bygger på borgernes evner til at omsætte information til viden og til at transformere kulturelle kompetencer til innovative tiltag, og herigennem skabe nye værdier.
Kultur og kulturoplevelser spiller en vigtig rolle for identitetsdannelsen i dag. Set i regeringens globaliseringsstrategis perspektiv (Fremgang, fornyelse og tryghed, 2006) har bibliotekerne en oplagt rolle som åbent udviklingsrum for børns fantasi, kreativitet og innovationskompetencer.
Det er en af bibliotekernes opgaver at understøtte børn i at opleve og udfolde kreativitet og fantasi og give dem mod til nytænkning. Når leg ses som en del af kulturen, er det naturligt, at biblioteker skal arbejde med seriøs og professionel rådgivning i legekultur på linie med andre kulturudtryk, der kan udvikle og danne børn.

Aktuel legekultur inspireres af medier, der formidles i biblioteket
Leg er en af de vigtigste måder, hvorpå børn udtrykker sig kulturelt og skaber deres kulturelle identitet. Legekultur er mange ting: kulturarv, pædagogiske spil og nye rollespil skabt af nutidens børn, ofte med inspiration fra medier som bøger, film, musik, TV, tegneserier eller computerspil. En vigtig del af børnenes kultur forsømmes, hvis bibliotekerne udelukkende arbejder professionelt med trykte og digitale medier og undlader at arbejde med aktuel legekultur, som er så tæt forbundet med medierne. Bibliotekernes professionelle tilgang til legekultur skal naturligvis baseres på samme grundlag som andre kulturaktiviteter i folkebiblioteket: alsidighed, aktualitet og kvalitet.

Åben, gratis og på tværs af sociale, kulturelle og etniske grupper
Der er ingen andre institutioner i samfundet, hvor børn og familier kan hente gratis vejledning om legekultur uafhængig af kommercielle interesser eller pædagogiske formål.
Bibliotekets unikke rolle som samfundets sidste åbne ikke-kommercielle mødested, som et flertal af befolkningen er brugere af, er en meget værdifuld platform for formidling af legekultur på tværs af sociale, kulturelle og etniske grupper.

Familier – betydende fællesskaber
Projektet har valgt at sætte fokus på familier. Børns hverdagsliv og kulturelle aktiviteter præges af familien mere end af noget andet (Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004, 2005). Børn følges i stigende grad til biblioteket af deres forældre og forældrene spørger ofte bibliotekaren om vejledning på vegne af børnene (Drotner 2006). Familien er den mest afgørende faktor for børns kulturvaner og uddannelsesvalg. Men hvordan udvikler vi biblioteket som et rum for familiens fælles aktiviteter, oplevelser, leg og læring?
Mange biblioteker er traditionelt opdelt i en afdeling for børn og en afdeling for voksne med medier og aktiviteter, som er målrettet enten voksne eller børn. Et af svarene hertil kunne være at udvikle rum, aktiviteter og medieformidling målrettet hele familien – både børn og voksne. I projektet har vi arbejdet for at skabe biblioteker der understøtter fællesskab, der inkluderer og skaber relationer familier imellem og på tværs af generationer.

Leg i biblioteket handler om kultur, rum, medier og formidling
Man kunne strukturere det professionelle biblioteksarbejde med leg i fire temaer:

▪ Leg som kulturaktivitet

▪ Biblioteket som rum for leg

▪ Materialer og medier for leg

▪ Vejledning, formidling og rådgivning i ovenstående temaer: Hvad er god leg? Hvordan kommer man i leg? Hvor er de gode legerum? Hvordan vurderer vi godt legetøj og gode legemedier?

Biblioteker kan understøtte børns legekultur ved at se på de forskellige mediers positive bidrag til at skabe leg mellem børn indbyrdes og mellem børn og voksne samt at stille legetøj og spil til rådighed og formidle det aktivt.